ALL Cloud

ALL Cloud

By The Office of the Administrative Courts of Thailand

  • Category: Education
  • Release Date: 2022-09-21
  • Current Version: 1.0.0
  • Adult Rating: 12+
  • File Size: 28.73 MB
  • Developer: The Office of the Administrative Courts of Thailand
  • Compatibility: iOS 13.0+

Description

ปัจจุบันสำนักงานศาลปกครอง ได้พัฒนาระบบการให้ความรู้ในการคดีศาลปกครอง โดยมีหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ การถ่ายทอดสด องค์ความรู้ และระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ไว้บริการผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์

Screenshots

ALL Cloud ScreenshotALL Cloud ScreenshotALL Cloud ScreenshotALL Cloud ScreenshotALL Cloud Screenshot

Reviews

There are no user reviews yet.

More by The Office of the Administrative Courts of Thailand

Admincourt

Admincourt

By The Office of the Administrative Courts of Thailand

4Free On iTunes
ALL Cloud

ALL Cloud

By The Office of the Administrative Courts of Thailand

No ratings

Free On iTunes